Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Szkole Podstawowej w Birczy.

18 czerwca 2009 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Szkole Podstawowej w Birczy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Leona Szota, ks. prałata płk Roberta Mokrzyckiego, ks. Edwarda Sobolaka, ks. mjr Władysława Macieja Kozickiego, ks. Krzysztofa Skałkowskiego oraz ks. dziekana Stanisława Kota – proboszcza parafii Bircza. Homilię wygłosił ks. Leon Szot. Podkreślił w niej postawy i wartości, którymi w życiu kierował się mjr Henryk Dobrzański. 

Ks. płk Robert Mokrzycki dokonał poświęcenia sztandaru. Oprawę muzyczną w czasie mszy świętej zapewniła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Rzeszów. W tej podniosłej celebrze uczestniczyła Wojskowa Asysta Honorowa wystawiona przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich wraz ze sztandarem 14. Batalionu Zmechanizowanego w Przemyślu, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej, Publicznego Gimnazjum w Birczy, poczet Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Birczy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy. 

Po Mszy św. goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele przeszli pod szkołę, gdzie została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa z imieniem patrona. Aktu odsłonięcia dokonali: pan Jacek Dziuba – Dyrektor Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan płk Piotr Żurawski – z-ca dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, pani Małgorzata Chomycz – wicewojewoda Województwa Podkarpackiego, Pani Maria Barbara Leszczyńska – córka Hubalczyka i pan Józef Żydownik – wójt Gminy Bircza. Tablicę poświęcił ks. Leon Szot. 

Po Apelu Pamięci i oddaniu Salwy Honorowej, delegacje uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Gminy pana Zbigniewa Urbana uchwały nadającej imię majora Henryka Dobrzańskiego Szkole Podstawowej w Birczy odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Sztandar na ręce pani dyrektor Czesławy Pankiewicz przekazali fundatorzy – Pani Maria Barbara Leszczyńska i pan Wojciech Bobowski – potomkowie Hubalczyka – Tomasza Bobowskiego „Budziwoja”. Następnie pani dyrektor przekazała sztandar uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. 

Decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sztandar szkoły został odznaczony medalem „Pro Memoria” za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny i po jej zakończeniu. Odznaczenia dokonał pan Jacek Dziuba. 
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach skierowali do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów słowa uznania oraz życzyli wielu sukcesów w pracy z tak zobowiązującym patronem. 

Po części oficjalnej uczniowie szkoły przedstawili literacko – muzyczny program o życiu i czynach mjr. Henryka Dobrzańskiego. W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie ds. Kombatantów, przedstawiciele Kurii Polowej Wojska Polskiego, Archidiecezji Przemyskiej, Dekanatu Birczańskiego, dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 14. Batalionu Zmechanizowanego z Przemyśla wraz z żołnierzami, komendanci służb mundurowych Straży Granicznej, przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Izby Celnej w Przemyślu, przedstawiciel Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Tomańskiego, delegacja z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu, Gminnego Koła Związku Kombatantów, uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, komendanci policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy, wójtowie sąsiednich gmin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza wraz z pracownikami, miejscowi przedsiębiorcy, prezesi, dyrektorzy i właściciele zakładów pracy, dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych z gminy, rodzice, nauczyciele, młodzież, mieszkańcy gminy, absolwenci szkoły.