Biuletyn Informacyjny nr 2 Stowarzyszenia Hubalowa Rodzina

Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” zostało wpisane do rejestru sądowego stowarzyszeń z dniem 9.08.2019 r. otrzymując numer KRS 0000798333. Od tego momentu oficjalnie rozpoczęliśmy działalność wg statutu przyjętego na zebraniu założycielskim, które odbyło się dnia 28.04.2019 r. po uroczystościach „Dnia Pamięci o mjr. Hubalu” w Anielinie.
 
Zarząd Stowarzyszenia planował spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” na dzień 25.04.2020 r. po zakończonych uroczystościach „Dnia Pamięci o mjr Hubalu”, przypadających w 80. rocznicę Jego śmierci. Mieliśmy dokonać  podsumowania działalności w pierwszym roku istnienia stowarzyszenia i wyznaczyć zadania i cele na kolejny rok. Z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa zostały odwołane wszystkie masowe zgromadzenia. Odwołano planowane obchody przy szańcu Hubala w Anielinie, co spowodowało, że spotkanie członków „Hubalowej Rodziny” również nie mogło się odbyć. W imieniu Zarządu, chciałbym w niniejszym Biuletynie przedstawić Państwu  inicjatywy i działania jakie zostały podjęte przez Stowarzyszenie w ostatnim czasie i pokazać w jaki sposób zostały one zrealizowane.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, literacki dla szkół średnich –„Pamiętajmy o mjr Hubalu”.

Zarząd Stowarzyszenia uznał, że najlepszą metodą integracji środowiska będzie zorganizowanie dla młodzieży we wszystkich szkołach w Polsce noszących imię Hubala konkursów – plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i literackiego dla szkół ponadpodstawowych. Konkursy zostały ogłoszone w styczniu 2020 r. w ramach projektu Stowarzyszenia „Pamiętamy o mjr Hubalu”- w hołdzie mjr Henrykowi Dobrzańskiemu w 80. rocznicę Jego śmierci. Przygotowano stosowne regulaminy, które określały zasady ich przeprowadzenia. Następnie rozesłano je do wszystkich szkół. Koordynatorem konkursów została p. Marta Kostka, v-ce Prezes Zarządu. Rozstrzygniecie konkursów i wyłonienie laureatów zaplanowaliśmy na koniec marca 2020 r.

W związku z ogłoszoną pandemię koronawirusa, od 11.03. br. zostały zamknięte szkoły, co w zdecydowany sposób zakłóciło przeprowadzenie konkursów. W ostatnim momencie, na konkurs literacki wpłynęły drogą e-mailową prace konkursowe, co pozwoliło Komisji konkursowej dokonać oceny prac i wyłonić laureatów. Na konkurs literacki dla szkół ponadpodstawowych, którego tematem były: „Wojenne losy mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” jako przykład uniwersalnych wartości, postaw i wyborów” wpłynęło 12 prac od uczniów ze szkół: w Aleksandrowie Kujawskim, Bychawie, Drzewicy, Raciążu i Sokółce.

W skład Komisji konkursowej weszli:
1. Aleksandra Ziółkowska-Boehm – dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka m.in. Fulbrighta. Pisarka (asystentka i sekretarka Melchiora Wańkowicza), autorka m.in. książek o tematyce Hubalowej: „Z miejsca na miejsce: W cieniu legendy Hubala”, „Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon”, „Kaja od Radosława czyli historia Hubalowego krzyża” oraz wydanej w USA książki o Romualdzie Rodziewiczu „Polish Hero Roman Rodziewicz”. Od 1990 roku na stałe mieszka w USA. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Amerykańskiego PEN Clubu w Nowym Jorku i wielu innych. Laureatka wielu nagród m.in. nagrody literackiej Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Miesięcznika Reporterów „Kontrasty”, „Złoty Exlibris” Książnicy Pomorskiej,
2. Aneta Bednarczyk - nauczyciel polonista w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, egzaminator maturalny,
3. Beata Kryńska – nauczyciel polonista  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego,
4. Andrzej Dyszyński – autor publikacji o mjr. H. Dobrzańskim „Hubalu”, redaktor strony www.majorhubal.pl,
5. Łukasz Ksyta -  autor publikacji o mjr. H. Dobrzańskim „Hubalu”, redaktor strony www.majorhubal.pl,
6. Marta Kostka – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy, koordynator konkursów: literackiego i plastycznego.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac według kryteriów określonych w regulaminie konkursu i postanowiła nagrodzić niżej wymienione osoby:
1. miejsce: Gabriela Krawel  - Zespół Szkół Rolniczych im. mjr.  H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce (Jolanta Czyżewska, n-l opiekun)
2. miejsce: Izabela Antoszewska - Zespół Szkół w Raciążu, Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Andrzej Łopata, n-l opiekun)
3. miejsce – ex aequo:
Daria Kamińska - Zespół Szkół w Raciążu, Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Beata Kasicka, n-l opiekun)
Julita Łuksza - Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce (Jolanta Czyżewska, n-l opiekun)
Nagrodę specjalną, ufundowaną przez córkę mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, p. Krystynę Dobrzańską-Sobierajską i wnuka p. Henryka Sobierajskiego, otrzymuje:
Anna Marzec - uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim (Katarzyna Szczepanowska, n-l opiekun)

Każda z nadesłanych prac jest niezwykle ważnym wyrazem pamięci i hołdu złożonego majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu w 80. rocznicę Jego śmierci. Komisja konkursowa była pod wrażeniem wiedzy uczniów o mjr. Hubalu, przemyśleń na temat Jego postawy i sposobu ich prezentowania w literackiej formie. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom nie odbyło się w planowanym terminie tj. 25.04. br. podczas uroczystości „Dnia Pamięci o mjr Hubalu” w Anielinie. Przewidujemy, że wręczenie nagród może nastąpić jesienią br. Drugi z ogłoszonych konkursów - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych nie został zakończony. Decyzją Zarządu zostaje on przedłużony do końca 2020 roku.

80. rocznica śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – Anielin 30.04.2020 r.

Mimo trwającej pandemii koronawirusa, zachowując wszystkie wymogi sanitarne, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” w składzie: Andrzej Dyszyński, Michał Michalak z małżonką wzięli udział  w mszy świętej w Bazylice Matki Boskiej Świętorodzinnej w Poświętnem, którą w intencji mjr Henryka Dobrzańskiego i Jego Żołnierzy odprawił ks. Jerzy Cedrowski – Superior Zgromadzenia Księży Filipinów. W nabożeństwie uczestniczyło tylko kilkanaście osób, a wśród nich m.in.: Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – V-ce starosta, Józef Róg – Przewodniczący Rady Powiatu, Robert Telus – Poseł RP na Sejm, Michał Franas – Wójt Gminy Poświętne, Adam Grabowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Marian Pisarski – Dyrektor Szkół Powiatowych w Drzewicy im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, żołnierze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno. Po zakończonej mszy świętej, wszyscy udali się do Anielina, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze przy pomniku w szańcu Hubala, miejscu gdzie 30.04.1940 r. poległ mjr Henryk Dobrzański. Kwiaty złożono również pod Ścianą Pamięci „Hubalczycy 1939-1940” oraz pomniku kpr. Antoniego Kossowskiego „Ryś”, który poległ razem z mjr „Hubalem”.

Karta pocztowa Poczty Polskiej S.A. – Dzień Pamięci o mjr Hubalu.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Zarządu Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” było podjęcie inicjatywy upamiętnienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 80. rocznicę Jego śmierci. Ponieważ nigdy wcześniej mjr Hubal nie doczekał się żadnego wydawnictwa Poczty Polskiej, postanowiliśmy zwrócić  się właśnie do tej instytucji z prośbą o wydanie znaczka pocztowego bądź okolicznościowej kartki pocztowej. Propozycja nasza spotkała się z dużym zainteresowaniem  i w wyniku przeprowadzonych rozmów oraz konsultacji projektu, z dniem 30 kwietnia 2020 r. Poczta Polska S.A wprowadziła do obiegu kartkę pocztową z wizerunkiem mjr Henryka Dobrzańskiego, opatrzoną okolicznościowym stemplem pocztowym o treści: „DZIEŃ PAMIĘCI O MAJORZE HUBALU – OPOCZNO 1, 30.04.2020”.

Okolicznościowa karta pocztowa z nadrukowaną opłatą pocztową i opatrzona okolicznościowym stemplem pocztowym została wyemitowana w nakładzie 8 tysięcy sztuk. Projekt graficzny wykonał Bożydar Grozdew. Na kartce umieszczony został wizerunek rotmistrza Dobrzańskiego na koniu „Qui Vive” z londyńskich zawodów hippicznych, które odbyły się w 1925 roku. Kartka trafiła w pierwszej kolejności do Urzędu Pocztowego 1 w Opocznie. Można ją również nabyć w sklepach filatelistycznych. Decyzją Zarządu zostało zakupionych przez Stowarzyszenie 50 szt. kartek pocztowych, które zostaną wręczone wszystkim członkom naszej „Hubalowej Rodziny”.

Renowacja nagrobka Marii Dobrzańskiej hr. Lubienieckiej (Matki mjr Hubala) na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Mimo upływu 80 lat od śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, ciągle nieznane jest miejsce Jego pochówku. Niemcy ukryli miejsce gdzie pogrzebano zwłoki i mimo wieloletnich poszukiwań ciągle nie możemy go odnaleźć. Za symboliczną mogiłę mjr Henryka Dobrzańskiego uznawany  jest od wielu lat grób Jego Matki – Marii Dobrzańskiej hr. Lubienieckiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W latach siedemdziesiątych XX w. z inicjatywy grupy żyjących żołnierzy 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich na płycie grobowca Matki została położona granitowa tablica upamiętniająca mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Tym działaniem chciano symbolicznie nawiązać do nagrobka Marii Piłsudskiej z wileńskiej Rossy „Matka i Serce Syna”. Od tego momentu, na Cmentarzu Rakowickim, w każdą rocznicę śmierci „Hubala”, przy grobowcu Matki  gromadzili się Jego podkomendni, harcerze, młodzież szkolna oraz wiele osób zafascynowanych Jego legendą.

Grobowiec Marii Dobrzańskiej (zmarła w 1950 r.) wykonany jest z piaskowca i z upływem lat uległ znacznej degradacji i wymaga przeprowadzenia gruntownych prac konserwatorskich. Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” na jednym z pierwszych posiedzeń Zarządu  podjęło uchwałę by poczynić starania i doprowadzić do przywrócenia pierwotnego wyglądu nagrobka wraz z jego otoczeniem. Zwróciliśmy się do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac kamieniarskich przy w/w grobowcu. Prośba nasza została pozytywnie rozpatrzona. Firma kamieniarska JUMIZ z Krakowa, której zleciliśmy przeprowadzenie renowacji nagrobka, przygotowała plan prac renowacyjnych oraz dokonała uzgodnień z konserwatorem zabytków, pod nadzorem którego prace należy przeprowadzić. Oszacowała również koszty wykonania prac remontowo-konserwatorskich, które wyniosły około 10.000 pln.

O sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia zwróciliśmy się z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej. W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzyskaniu pozytywnych opinii, w czerwcu br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem „Hubalowa Rodzina” a Oddziałem IPN w Krakowie, na mocy którego IPN gwarantuje pokrycie w całości kosztów renowacji nagrobka Marii Dobrzańskiej hr. Lubienieckiej. Termin zakończenia prac konserwatorskich ustalono na koniec sierpnia 2020 roku. Uroczyste odsłonięcie wyremontowanego nagrobka planujemy na m-c wrzesień br.

Z wnukiem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – p. Henrykiem Sobierajskim na Szańcu Hubala  (17 czerwca 2020 r.)

30 kwietnia br. minęło 80 lat od tragicznych wydarzeń jakie rozegrały się w zagajniku pod wsią Anielin. Kilkunastoosobowy oddział ułanów, który pozostał przy majorze Hubalu, został otoczony przez Niemców i w wyniku prowadzonej walki śmierć poniósł dowódca oddziału – mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Przygotowywane na kwiecień oficjalne uroczystości „Dnia Pamięci o Majorze Hubalu” z uwagi na stan epidemiologiczny na terenie całego kraju, zostały odwołane.
W dniu 30 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” w składzie: Andrzej Dyszyński i Michał Michalak z małżonką złożyli wiązankę kwiatów w  szańcu Hubala w Anielina i zapalili znicze. W tym dniu nie mógł być razem z nami wnuk mjr Dobrzańskiego – p. Henryk Sobierajski (Honorowy Członek Stowarzyszenia).  
Taka możliwość nadarzyła się w dniu 17.06. „br. w przeddzień 123. rocznicy urodzin mjr H. Dobrzańskiego. Wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia, płk Maciejem Kopyckim i Andrzejem Dyszyńskim, Henryk Sobierajski przybył do Anielina, gdzie w miejscu  śmierci swojego Dziadka oddał mu cześć składając wiązankę kwiatów. Zapalono również znicze przy Ścianie Pamięci poświęconej żołnierzom Oddziału Wojska Polskiego – „Hubalczycy 1939-1940”.

Aleja Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” – posadzenie dębu HUBAL przez  Henryka Sobierajskiego.

W Kolonii Zawada koło Tomaszowa Mazowieckiego z inicjatywy członków Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, płk. Macieja Kopyckiego i Zbigniewa Janasa powstała Aleja Hubalowej Rodziny. Dzięki uprzejmości p. Zbigniewa, na terenie jego posiadłości zostało posadzonych kilkadziesiąt dębów, które utworzyły aleję „Hubalowej Rodziny”. Każdy z posadzonych dębów nazwany został imieniem poszczególnych członków Stowarzyszenia a stosowna tabliczka umieszczona przy każdym z nich informuje komu został on poświęcony. W większości uhonorowani zostali członkowie Stowarzyszenia pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego. Są to osoby mocno związane i zasłużone dla rozwoju miasta a jednocześnie zafascynowane hubalową legendą. Wśród nich są: płk Maciej Kopycki, były dowódca Jednostki Wojskowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Tomaszowie Maz., Zbigniew Tomkowski - były wieloletni dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, Tadeusz Natkański - były dyrektor Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, Wojciech Kolasiński - były dyrektor Zakładów Odzieżowych „Pilica” i wielu innych.
Inicjatywa powstania Alei Stowarzyszenia Hubalowej Rodziny jest bezpośrednio związana z przypadająca w tym roku 80. rocznicą bohaterskiej śmierci mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”. Taka informacja znajduje się na każdej z tabliczek zamieszczonych przy dębach. 
Aleję otwiera dąb Hubal poświęcony mjr Henrykowi Dobrzańskiemu. Uroczystego posadzenia dęba i odsłonięcia tabliczki informacyjnej dokonał w dniu 17.06. br. w obecności płk Macieja Kopyckiego, Andrzeja Dyszyńskiego i Zbigniewa Janasa, wnuk majora Hubala - Henryk Sobierajski.

Zawody hippiczne o szablę mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”. Bogusławice 14.06.2020 r.

W dniach 12-14 czerwca br. na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach, nastąpiło  uroczyste otwarcie sezonu jeździeckiego 2020. Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemiologiczny, wcześniejsza organizacja zawodów jeździeckich była niemożliwa. Startami w Bogusławicach (bez udziału publiczności) zainaugurowano rywalizację jeźdźców w ramach Polskiej Ligi jeździeckiej. W ostatnim dniu zawodów, podczas Memoriału im. Barbary i Andrzeja Osadzińskich, jeden z konkursów został poświęcony mjr Henrykowi Dobrzańskiemu a nagrodą dla najlepszego jeźdźca była replika szabli mjr Hubala. Nagrodę dla zwycięzcy konkursu ufundowało Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”.
Konkurs hippiczny o szablę mjr Hubala ma swoją wspaniałą historię. Sięga ona roku 1990, kiedy to Jednostka Wojskowa w Tomaszowie Mazowieckim, dowodzona przez płk Macieja Kopyckiego otrzymała po długich staraniach, imię mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Wówczas dowódca jednostki zwrócił się do dyrektora stadniny w Bogusławicach, p. Andrzeja Osadzińskiego, by jeden z konkursów jeździeckich, zorganizować w Tomaszowie Maz. i by ten konkurs został poświęcony Patronowi jednostki a nagrodą za zwycięstwo była szabla mjr „Hubala”. Inicjatywa ta została przyjęta z wielkim uznaniem. Pierwszy konkurs został zorganizowany w 1990 r. i rozegrano go na stadionie sportowym przed Jednostką Wojskową. Spotkał się z dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony startujących jeźdźców jak i żołnierzy i społeczeństwa Tomaszowa Mazowieckiego. Konkursy o szablę mjr Hubala rozgrywano do 1999 roku, kiedy to nastąpiło rozformowanie jednostki wojskowej.
Dzięki usilnym staraniom płk Macieja Kopyckiego i przychylności p. Jacka Ostrowskiego, właściciela Stada Ogierów w Bogusławicach (członka Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”) po 21 latach, konkurs o szablę mjr Hubala został reaktywowany i rozegrany na hipodromie w Bogusławicach. Zwycięzcą konkursu został zawodnik Klubu Jeździeckiego Agri – Kamil Grzelczak, dosiadający klacz „Sanpressa”. W imieniu Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” replikę szabli mjr Hubala wręczył zwycięzcy Andrzej Dyszyński w obecności wójta gminy Wolbórz, p. Andrzeja Jarosa i właściciela stadniny w Bogusławicach p. Jacka Ostrowskiego.

„Ostatnia zbiórka” – uroczystości upamiętniające 80. rocznicę rozwiązania Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr „Hubala”. Stanowiska 21.06.2020 r.

W niedzielę, 21 czerwca br. w Stanowiskach koło Dobromierza gm. Kluczewsko odbyły się uroczystości upamiętniające ostatnią zbiórkę i rozwiązanie oddziału dowodzonego przez legendarnego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Zostały one zorganizowane przez Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu, którego patronem jest mjr „Hubal” a dyrektorem jest Robert Dzierzgwa (członek Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”). Gościem specjalnym był Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.

Zanim rozpoczęły się oficjalne uroczystości, delegacja organizatorów z Robertem Dzierzgwą, udała się wraz z ministrem Janem Kasprzykiem do miejscowości Praczka, gdzie 25 czerwca 1940 r. miała miejsce ostatnia zbiórka żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP.  Zebrana niewielka grupa żołnierzy, po śmierci swego dowódcy mjr „Hubala”, postanowiła dalej kontynuować walkę z Niemcami. Szukano oficera, który mógłby nimi dowodzić.  Mimo podjętych prób dalszego działania nie znaleziono następcy mjr „Hubala”.  Zgromadzeni na ostatniej zbiórce żołnierze, podjęli decyzję o oficjalnym rozwiązaniu oddziału i przejściu do  działań konspiracyjnych.

Główne uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Stanowiskach. Mszę świętą w intencji mjr Dobrzańskiego i Jego Żołnierzy sprawował proboszcz parafii, ks. Stanisław Stańczyk. Za bohaterów modlili się przedstawiciele władz lokalnych, delegacja młodzieży szkolnej, harcerze, poczty sztandarowe, rekonstruktorzy (sekcje ułanów) oraz licznie przybyli mieszkańcy.  Po zakończonej mszy świętej, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na pobliski cmentarz, gdzie znajdują się mogiły hubalczyka, plut. Franciszka Głowacza ps. „Lis” i Franciszka Biskupskiego.

Po odczytaniu apelu poległych i oddaniu salwy honorowej, nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Jako pierwszy, wieniec od Urzędu ds. Kombatantów złożył minister Jan Józef Kasprzyk a następnie delegacje z Powiatu Włoszczowskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Końskich, władz samorządowych gminy Kluczewsko, gminy Ruda Maleniecka. W imieniu Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” kwiaty na grobie plut. „Lisa” złożył Andrzej Dyszyński.

Pożegnanie córki majora Hubala Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej.

W piątek 24 lipca w Gorzkowie koło Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczystość pogrzebowa Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej - córki dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Krystyna Dobrzańska-Sobierajska zmarła 18 lipca w wieku 88 lat. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej, urna z prochami została złożona w grobowcu rodziny Zakrzeńskich na cmentarzu przykościelnym. Krystyna Dobrzańska-Sobierajska spoczęła obok swojej Matki - Zofii Dobrzańskiej-Zakrzeńskiej i Ojczyma - Tadeusza Zwierkowskiego. Obok urny z prochami zmarłej złożono również woreczek z ziemią. Był to element symboliczny ponieważ ziemia pochodzi z Anielina z szańca majora Hubala, którą do Gorzkowa przywiózł członek Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” Michał Michalak.
Zmarłą żegnała rodzina Henryk Sobierajski wraz z małżonką i córkami, przyjaciele, młodzież szkolna, harcerze oraz okoliczni mieszkańcy na czele z burmistrzem miasta Kazimierza Wielka - Adamem Bodziochem. Do Gorzkowa przybyły również delegacje z Jasła, Opoczna, Końskich, Tomaszowa Mazowieckiego oraz innych miejscowości z którymi córka majora Hubala była przez całe życie związana. Zmarłą żegnali również członkowie Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z prezesem Andrzejem Dyszyńskim na czele wraz z całym zarządem.

Ś.P. Krystyna Dobrzańska-Sobierajska była naszym pierwszym Członkiem Honorowym. Honorowe członkostwo zostało nadane Jej oraz synowi, Henrykowi Sobierajskiemu decyzją Zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” który odbył się 28 kwietnia 2019 r. Dla naszego środowiska była zawsze wielkim oparciem i dawała nam siły do działań na rzecz utrwalania pamięci o mjr Hubalu. Będziemy zawsze o niej pamiętać.

Sprawy organizacyjne

Decyzją Zarządu zostały podjęte działania, by każdy z członków otrzymał legitymację członkowską oraz odznakę Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”. Zostało wykonanych 50 szt. legitymacji członkowskich, które sukcesywnie są przekazywane członkom. Wykonano również przepinki z logotypem Stowarzyszenia, które wręczane są razem z legitymacją członkowską.
Prowadzimy rozmowy w sprawie wykonania odznaki Stowarzyszenia (wpinana do klapy). Odznakę otrzymają wszyscy członkowie „Hubalowej Rodziny”.
Na dzień 15.07. br liczba członków Stowarzyszenia wynosi 40 osób.
Uprzejmie prosimy o dokonywania wpłat składki członkowskiej za 2020 r., która wynosi 100 pln.
Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia – dane do przelewu poniżej.

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 1 - kliknij tutaj

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 2 - kliknij tutaj

 

 

Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina"

ul. Pużaka 14/5 42-224 Częstochowa

NIP: 9492239360 | REGON: 384092065 | KRS: 0000798333

konto bankowe: BNP PARIBAS nr 63 1600 1462 1886 4410 6000 0001
www.majorhubal.pl | email: hubalowarodzina@gmail.com

tel. 605 536 608 - prezes

tel. 505 798 549 - sekretarz