Ludwik Mucha "Pyrka"

Kapelan OWWP

Urodził się 11 sierpnia 1904 roku w Smrokowie pow. Miechów. Najstarszy z siedmiorga dzieci Wincentego i Zofii z d. Żurek. Nauki początkowe pobierał w miejscowej szkole. Po jej ukończeniu uczęszczał do gimnazjum im. T. Kościuszki w Miechowie, a później do gimnazjum o.o. Pijarów. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na wydziale teologii i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1928 - 32 studiujował w Instytucie Katolickim w Paryżu. Podczas pobytu we Francji czynnie uczestniczył w pracach Harcerstwa Polskiego i życiu francuskiej Polonii. W Paryżu przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju, jako członek kongregacji św. Filipa Nereusza, przebywał w klasztorze w Gostyniu, ucząc jednocześnie języka francuskiego w miejscowym gimnazjum i liceum oraz opiekując się harcerstwem. W 1938 roku został przeniesiony do klasztoru w Poświętnem niedaleko Opoczna. Mając doświadczenia w pracy z młodzieżą wyznaczony został do prowadzenia lekcji religii w szkołach podstawowych w Brudzewicach i Ponikle. Kampania Wrześniowa zastała ks. Muchę w parafii Białaczów, gdzie zastępował czasowo miejscowego proboszcza.
 Źródło:
1. S. Jedynak, Kapelan od "Hubala", "Przemiany" nr 3/1982, s. 26-27.
2. S. Wilkowski, Śladami hubalczyków, "WTK" nr 38/ 1960, s. 6-7.
3. S. Jedynak, Kapelan, "Słowo Ludu - Magazyn" nr. x/1969, s. x.
4. (brak autora), Kapelan hubalczyków nie żyje, "Caritas" nr 5/1962, s. 39-43.
5. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. "Hubala", Warszawa 1987 r., s. 168 i inne.
6. B. Niemierowska-Szczepańczyk, Z przeżyć okupacyjnych na ziemi opoczyńskiej, Łódź 1992 r., s. 86, 91.
7. M. Derecki, Śladami hubalczyków, Lublin 1972 r., s. 64-82.